کودکان و رصد خورشید

تصویر و حق کپی : فاطمه احمد افشاری

علاقه‌ی کودکان به آسمان شب در برخی موارد بسیاری جالب توجه است، مثل اینکه به صورت غریضی تمایل به کنکاش در آسمان دارند! اما هر رصدی برای کودکان مفید نیست و در برخی مواقع بسیار خطرناک است. یکی از آنها رصد خورشید و لکه‌های آن است که باید با رعایت نکات ایمنی به انجام برسد. مرکز علوم و ستاره شناسی زنجان به عنوان یکی از مراکز بسیار مهم برای کودکان و نوجوانان این شهر، با نصب تلسکوپ مخصوص رصد خورشید، روش خوبی برای دیدن خورشید را به کار برده است. روشهای به کار گرفته شده برای تدریس ستاره‌شناسی به کودکان به گونه ای است که در لابلای بازی، شعر، سرگرمی و کارگاههای خلاقیت، مفاهیم عمیق اخترفیزیک مانند همجوشی هسته ای را به چشم خود ر روی خورشید مشاهده می کنند.

تصویر آینده : اصفهان، غرق در آلودگی نوری