خورشید لکه دار

تصویر و حق کپی : احسان رستمی زاده

تصویر آینده : ستاره‌ای در پس ماه