نکاهی یه آسمان

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

آسمان شب تابستانی به همراه نوار پرستاره‌ی راه شیری چشم هر انسان کنجکاوی را به خود جلب می کند. این روزها راه شیری کمی پس از غروب خورشید بر بالای افق جنوبی در صورت فلکی قوس دیده می شود. اگر به دور از نور شهر و مکانی تاریک سفر کنید، می توان عظمت کهکشان خودمان را به آسانی دید. خوشه‌های ستاره‌ی به همراه بازوهای روشن و رگه‌های تاریک در میان نوار راه شیری چشم هر نظارگری را به خود جلب می کند. تصویر امروز نمایی دیدنی از عظمت این کهکشان است.

تصویر آِینده : خورشید