هیاهویی برای رصد هلال

تصویر و حق کپی : سید حسین حسینی

کم کم به رصد هلال ماه رمضان و دغدغه‌های رصد ان نزدیک می شویم. دیدن هلال ماه مبارک رضان هم از نظر نظر شرعی و هم از نظر علمی، دِینی بر گردن رصدگران با سابقه رویت هلال ماه دارد.

تصویر آینده : رصد خانه ملی ایران