راهی به سوی راه شیری

تصویر و حق کپی : رحیم حیدرنیا

کهکشان راه شیری آنقدر موارد علمی و دیدنی دارد که با کنکاش در آن شاید بتوان سالها مطالب در این باره نوشت. تصویر امروز بازهم تصویری از از محدوده‌ی مرکزی کهکشان راه شیری است که برای دیدن آن نیاز به هیج ابزار رصدی نیست. در شبی صاف و به دور از نور شهر و نور ماه به مرکز کهکشان راه شیری در میان صورت فلکی عقرب و قوس نگاهی بیندازید. اولین چیزی که چشم شما را به سوی خود می کشاند، خوشه‌ی باز M7 در کنار آخرین ستاره‌ی دم صورت فلکی عقرب است ( این خوشه در مرکز و پایین تصویر امروز جای دارد ). خوشه‌ی M7 به نام خوشه‌ی بطلمیوسی نیز معروف است ( Ptolemy’s Cluster ) و از نوع خوشه‌های باز است. گستردگی آن ۷۵ دقیقه قوسی ( ماه ۳۰ دقیقه قوسی قطر دارد ) است که به راحتی دیده می شود. تعداد ستاره‌های ثبت شده در آن ۸۰ عدد است که تجمع آن در مرکز خوشه بیشتر است. دیدن آن را از دست ندهید.

تصویر آینده : هلالی باریک در روز