عبور ISS از پیش روی ماه

تصویر و حق کپی: محمد جواد صفاران

رصد دست ساخته های بشر در فضا لذت خاصی دارد. تجرام آسمانی اما زمینی! ایستگاه فضایی بین المللی بزرگ ترین و مهم ترین آن هاست. اما اتفاقی که زیبایی رصد ایستگاه را دوچندان می کند، گذر آن از جلوی ماه و خورشید است. برای دیدن چنین صحنه ای باید درست در مکان مورد نظر قرار داشته باشید و این امر اهمیت مکان یابی رصدگاه را بالا می برد. تمام مراحل در کمتر از یک ثانیه روی می دهند. یک ثانیه ای که شاید به بهترین یک ثانیه عمرتان تبدیل شود!

تصویر آینده: هاله ای به دور ماه