ماه رنگارنگ

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

تصویر آینده : نمایی حیرت انگیز از راه شیری