نمای نزدیک M57

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

تصویر آینده : پیر باصفا در زیر نور ماه