سحابی جبار، مکانی برای تولید ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : محمد نوروزی

تصویر آینده : آسمان پرستاره‌ی رصدخانه هرشل