پرواز ایستگاه جهانی فضایی ( ISS )

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

تصویر آینده : رصدخانه مراغه