رصدخانه مراغه

تصویر و حق کپی : امید حیدرزاده

تصویر آینده : سه ستاره نورانی در کویر