داس مه نو برفراز کوه

تصویر و حق کپی : سید محمد حسین نیری

نزدیک ترین همسایه ی آسمانی زمین و تنها کره ای که انسان توانسته بر آن قدم بگذارد، دو روز دیگر به شکل هلالی زیبا در افق غربی دیده خواهد شد. اما یکی از نکات جالب در مورد ماه، اهله یا وضعیت روشنایی آن است. ماه درمسیر حرکت به دور زمین با خورشید زاویه‌ را تشکیل می دهد که موجب پدید آمدن اهله یا همان تغییر درصد روشنایی ماه می شود. هنگامی که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد ماه نو پدید می آید. در این لحظه سن ماه برابر با صفر ساعت یا ماه نو است. با ادامه حرکت ماه به دور زمین، فاصله زاویه‌ای ماه و خورشید و زمین افزایش می یابد و به همین دلیل موقعیتی فراهم می آید که ناظران زمینی بتوانند بازتاب نور خورشید از سطح ماه را رصد کند که به آن هلال ماه می گویند. بازی زمین، ماه و خورشید زیبایی های فراوانی دارد که یکی از زیباترین آن ها دیدن هلال در بالای افق است.

تصویر آینده : دانه‌ای قرمز در راه شیری