نمایی دیدنی از ماه و سیاره زهره

تصویر و حق کپی: محمدحسین شریفزاده

تصویر امروز نمایی از همنشینی هلال ماه و سیاره زهره است که دو هفته قبل شاهد آن بودید. این تصویر در منطقه کویری اطراف شهر سه قلعه ( سرایان – بیرجند ) تهیه شده و در آن بازمانده‌های خانه‌های کاهگلی روستایی به چشم می خورد. در بسیاری از مناطق کویری ایران خانه‌های کاهگلی هنوز باقی مانده و حتی ساخته می شود. به دلیل عایق بودن خوب کاهگل تبادل گرمایی و سرمایی این خانه‌ها بسیار پایین است و این دلیل برای ادامه ساخت اینگونه بناها در ایران است.

تصویر آینده : چرا ماه قرمز است!