ماه کامل

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد ( StarryPix.ir )

می توان گفت ماه تنها سوژه‌ای است که مشاهده‌ی آن با هر روشی همیشه لذت بخش است. شاید ماه کامل زیباترین تصوری باشد که از ماه در ذهن ما نقش می بندد، اما آیا به این اندیشیده‌ای که چرا ماه به اندازه خورشید است و گاهی در پیش روی خورشید قرار می گیرد؟ آیا به این اندیشیده‌ای که چرا بخشهایی از ماه تیره‌تر و بخشهایی روشنتر است؟ برای هرکدام از این سوال‌ها پاسخ ساده‌ای را می توان یافت. نخست آنکه قطر ظاهری ماه و خورشید به دلیل قرارگیری در منظومه خورشیدی برابر است. مقطر ماه تقریباً ۳۷۵۰ کیلومتر و قطر خورشید ۱.۴۰۰.۰۰۰ کیلومتر است. خورشید از ما ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کیلومتر و ماه ۳۴۰.۰۰۰ کیلومتر فاصله دارد این اختلاف فاصله موجب می شود که این دو به یک اندازه دیده شوند. در مورد سطح ماه، هر چند در این زمان ( ماه کامل ) نمی توان بسیاری از گودال هایروی ماه را دید،اما با ابزار رصدی دقیق متوجه می شوید که بر روی ماه گودالهایی وجود دارد که باعث تغییر بازتاب نور خورشید می شود. برخی مکانها مانند گودال تیکو نور بسیاری را بازتاب می دهد. فرصت را از دست ندهید و به دیدن ماه کامل بشتابید.

تصویر آینده : عبور ISS از پیش روی ماه