شبی در باغ فین

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

نمایی خاطره انگیز از صورتهای فلکی زمستانی بر فراز حمام فین کاشان را شاهد هستید که صورت فلکی جبار و گاو به وضوح در این تصویر خودنمایی می کنند. این حمام قدیمی به خاطرقتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در ۲۰ دی ۱۲۳۰ هجری خورشیدی مشهور است. درقسمت جنوبی باغ فین دو حمام وجود دارد که به حمام کوچک و بزرگ معروف است، حمام کوچک از آثار دوره صفویه و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده‌است. حمام بزرگ در دوران قاجاریه به وسیله فتحعلی شاه ساخته شده‌است. این حمام در سال ۱۳۸۲ در فهرست میراث جهانی ثبت شد.

تصویر آینده : همنشینی شامگاهی بر بالای پل سفید