زحل نظاره گر زیبایی های آسمان تابستان

عکاس : امیر شاهچراغیان

سیاره زحل یکی از زیباترین سیاره های منظومه شمسی، به همنشینی زیباترین صور فلکی تابستانی ( عقرب ) و ستارگان پر نور آنها نشسته است و در کنار قلب سرخ عقرب نمایش بی نظیری را رقم زده است. اما این پانارومای زیبا چشم بیننده را از صور فلکی قوس و مثلث تابستانی نیز بی بهره نگذاشته است. در نمایش عظیم قلب کهکشان راه شیری ستارگان پر نوری چون نسر واقع، نسر طائر و دنب نیز به چشم می خورند، که در کنار یکدیگر مثلث تابستانی را تشکیل می دهند. عکاس این تصویر بی نظیر آسمان شب با فاصله گرفتن از شهر، خود را از آلودگی نوری ( این عنصر نابود کننده زیبایی آسمان شب ) دور کرده تا بتواند این چنین تصویری را به ثبت برساند.

نویسنده  متن : سارا توده زارع