غروبی دیدنی در آسمان تهران

تصویر از : علی شفیعیان