همنشینی زهره و مشتری

عکاس : مجید الهی

تصویری دیدنی از همنشینی ( مقارنه ) سیاره زهره و م مشتری که چشم هر بیننده ای را در آسمان به خود جلب می کند. سیاره زهره پرنورترین جرم آسمانی ( پس از ماه و خورشید ) و سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی، هر کدام رکورد دار درخشندگی و بزرگی در منظومه خورشیدی هستند. اما نگاهی نزدیکتر آن هم با ابزار مناسب رصدی چهره‌ی دیگری از این دو را به نمایش می گذارد. سیاره زهره به ناگاه به مانند هلال دیده می شود و سیاره مشتری با آنکه در فاصله‌ی ۵ واحد نجومی ( هر واحد نجومی برابر با ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ کیلومتر است ) قرار دارد با رگه های نارنجی رنگ و چهار قمرش نمایی حیرت انگیز دارد.