ماه

عکاس: عیسی شاهدی

ماه تنها سوژه‌ای است که مشاهده و عکاسی آن با هر روشی همیشه لذت بخش است. در یک شب مهتابی زمانی که ماه را در آسمان می بینیم، ماه با درخششی زیبا همه جا را روشن کرده است، در واقع شدت این نور بستگی به اهله ماه دارد.این جرم آسمانی دارای دو چشم انداز کلی است : دریاهای تاریک و دهانه های برخوردی.
درباره ماه توضیحات بیساری خوانده و شنیده ایم. اینبار توصیفی متفاوت از زبان شاهنامه :
چراغست مر تیره‌شب را بسیچ
به بد تا توانی تو هرگز مپیچ
چو سی روز گردش بپیمایدا
شود تیره‌گیتی بدو روشنا
پدید آید آنگاه باریک و زرد
چو پشت کسی کو غم عشق خوَرد
چو بیننده دیدارش از دور دید
هم اندر زمان او شود ناپدید
دگر شب نمایش کند بیشتر
ترا روشنایی دهد بیشتر
به دو هفته گردد تمام و درست
بدان باز گردد که بود از نخست
بود هر شبانگاه باریک‌تر
به خورشید تابنده نزدیک‌تر
بدینسان نهادش خداوند داد
بود تا بود هم بدین یک نهاد