زنجیره مارکاریان

عکاس : رضا حکیمی

در دل ابرخوشه کهکشانی سنبله؛  زنجیزه ای زیبا از کهکشانها، موسوم  به زنجیره مارکاریان وجود دارد. دو کهکشان بیضوی سمت راست این زنجیره که در تصویر بالا مشخص اند، M84 و M86 دو جرم معروف فهرست مسیه می باشند. در سمت چپ آنها دو کهکشان در حال بر هم کنش و ادغام با یکدیگرند و معروف به زوج کهکشان چشم می باشند.
ابرخوشه سنبله محل قرارگیری خوشه محلی ( که شامل کهکشان ما، آندرومدا کهکشان مثلث و چند کهکشان کوچک دیگر است) و ۲۰۰۰ کهکشان دیگر است. مرکز این ابرخوشه در ۷۰ میلیون سال نوری از زمین و در صورت فلکی دوشیزه (سنبله) قرار دارد.
نام زنجیره به دلیل فرم رشته ای مانندی که این کهکشان ها از زمین دیده می شوند به آنها داده شده است و به جز هفت عضو آن که به نظر در برهمکنش گرانشی با یکدیگر قرار دارند، الباقی به صورت شانسی در کنار هم قرار گرفته اند. از اعضای دیگر این خوشه می توان به موارد زیر اشار کرد:
M84 (NGC 4374), M86 (NGC 4406), NGC 4477, NGC 4473, NGC 4461, NGC 4458, NGC 4438, NGC 4435