ماه

عکاس: امیر حسین کاظمی

عکاسی آفوکال یا عکسبرداری غیرکانونی تکنیکی در عکاسی است که در آن به جای اتصال لنز بر روی بدنهٔ دوربین عکاسی، از دستگاه‌های اپتیکی دیگری نظیر تلسکوپ و یا میکروسکوپ استفاده می‌شود. عکاسی غیرکانونی با هر سامانه‌ای که بتواند تولید یک تصویر از نور موازی را نماید، امکا‌ن‌پذیر است. از این تکنیک برای عکاسی با مقاصد علمی و نیز عکاسی نجومی استفاده می‌شود.
تصویر فوق به روش آفوکال و با تلفن همراه از پشت چشمی تلسکوپ ۱۱۴ میلیمتر نیوتونی مید تهیه شده است.