مقارنه

عکاس: امیرمسعود ارجمند

قرار گرفتن دو جسم سماوی نسبت به زمین به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در آسمان کنار هم باشند را مُقارنه یا همدمی می‌گویند. مقارنه یک موقعیت است که در ستاره‌شناسی آماتوری و ستاره‌بینی استفاده می‌شود و به نزدیکی ظاهری چند سیاره و ماه یا باهم اشاره دارد.
تصویر فوق مربوط به مقارنه زیبای ماه و سیاره مشتری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ میباشد که عکاس اقماره گالیله ای را نیز به زیبایی ثبت کرده است.