سحابی اومگا

عکاس : زضا حکیمی

سحابی اومگا، یا با اسم‌های شناخته شدهٔ دیگرش سحابی قو یا سحابی نعل اسبی ( در فهرست‌ها به عنوان مسیر ۱۷ یا M۱۷ و یا NGC6618 ) در منطقه اچ دوم (H II) در صورت فلکی کمان قرار دارد .

سحابی اومگا بین ۵۰۰۰ الی ۶۰۰۰ سال نوری دور از زمین است و دهانهٔ آن حدود ۱۵ سال نوری قطر دارد . قطر مادهٔ میان ستارها که خود سحابی اومگا نیز بخشی از آن است ٬ ۴۰ سال نوری است. جرم کل سحابی اومگا ۸۰۰ برابر جرم خورشید است .