ناهید و مریخ در دل نور منطقه البروج

عکاس : محمود کریمی

نور منطقه‌البروجی که در ادبیات با نام فجر کاذب شناخته می‌شود روشنایی کم‌فروغ، نسبتاً سفیدرنگ، و مخروطی شکل است که از نزدیکی خورشید در امتداد منطقه‌البروج کشیده شده‌است. این نور بر اثر پراش نور خورشید به‌وسیلهٔ غبار موجود در ابر منطقه البروج پدید می‌آید. نور منطقه‌البروجی به‌مراتب ضعیف‌تر و کم‌سوتر ازمهتاب و الودگی نوری است، از این‌رو به‌سختی و فقط در آسمان‌های تاریک قابل مشاهده است. با افزایش فاصلهٔ این نور از خورشید، درخشندگی آن کاهش می‌یابد؛ بنابراین معمولاً فقط تا فاصلهٔ معینی از خورشید دیده می‌شود و ادامهٔ آن از نظرها پنهان است. اما در شب‌های بسیار تاریک، این نور همچون نواری دیده می‌شود که در سرتاسردایره‌البروج کشیده شده‌است. در واقع در آسمان‌های بسیار تاریک که صدها کیلومتر با نزدیک‌ترین شهر فاصله دارند، این نور کل آسمان را می‌پوشاند و اگر ماه در آسمان نباشد عهده‌دار شصت درصد نور آسمان است.