عکاسی باند باریک

عکاس: رضا حکیمی

صورت فلکی شکارچی یکی از غنی ترین صور فلکی آسمان زمستان می باشد. اجرام اعماق آسمان زیادی همراه با تنوع ستاره ای فراوان مانند ستاره جوان و داغ رجل الجبار تا ستاره های پیر در مرز تبدیل به ابرنواختر مانند ابط الجوزا در این بخش آسمان قابل رویت است.
تصویر فوق محدوده ای از صورت فلکی شکارچی از پایین کمربند تا شمشیر آن را نشان میدهد. این تصویر در باند باریک تهیه شده است ک نشاندهنده توزیع گازهای مشخص کیهانی، مانند هیدروژن آلفا، با طول موج ۶۵۶ نانومتر؛ اکسیژن ۳ و گوگرد ۲ در این بخش است. رنگ تصویر کاذب است و در پالت تلسکوپ هابل ایجاد شده است. یعنی داده های هیدروژن آلفا به رنگ سبز؛ اکسیژن به آبی و گوگرد به قرمز تخصیص داده شده اند.