ماه شب چهارده!!

عکاس: علی ابراهیمی سراجی

اصطلاح اشتباه ماهشبچهارده!! در بین مردم رایج است که قمر ماه همواره در چهاردهمین شب ماه قمری، کامل می شود. اگر مدار ماه به گرد زمین دایره وار بود بایستی همواره در شب چهاردهم به بدر می رسید. ولی مدار ماه به گرد زمین بیضی است و برخی شب ها زودتر و برخی شب ها دیرتر به ماه کامل یا بدر می رسد. اگر ماه در نیمه اول مدار در حالت حضیض یا نزدیکترین فاصله با زمین باشد زودتر به بدر می رسد و اگر در نیمه اول مدار در حالت اوج یا دورترین فاصله باشد، دیرتر به حالت بدر خواهد رسید.
با این حال هیچ گاه نمی توان از فاز ماه در تشخیص صحت یا اشتباه ابتدای ماه قمری پی برد. زیر مباحث مربوط به نجوم کروی و مکانیک سماوی در چرخش ماه و جداشدن یا نشدن روزانه ماه از افق بسیار موثر است. ممکن است در ابتدای ماه هلال به افق نزدیک باشد و شب بعد به علت فصل مناسب یا حضیض مداری فاصله زیادی از افق بیابد.
تصویر این هفته، ماه کامل رمضان ۱۴۴۰ در شب سیزدهم رمضان در تاریخ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به صورت آفوکال با دوربین موبایل از پشت تلسکوپ ۱۰۰ میلیمتر شکستی تهیه شده است.