هواتاب

عکاس : محمود کریمی

هواتاب، درخشندگی خفیفی در جو بالای زمین است که در شب آشکارا دیده میشود. هواتاب هنگامی به وجود می‌آید که اشعه های قوی خورشید به گازهایی خصوصاً اکسیژن و نیتروژن بتابد. این تابش موجب واکنش‌هایی می‌شود که اتم‌ها و مولکول‌های خنثی را به یون تبدیل می‌کند. وقتی که این اتم‌ها و مولکول‌های یونیزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور تولید می‌شود.

هواتاب تا پاسی از شب که از غروب خورشید گذشته است، ادامه پیدا می‌کند.