هاله ۲۲ درجه زمستانی

عکاس : پریسا باجلان

این منظره زمانی دیده می شود که ابرهای مرتفع و باریک حاوی میلیون‌ها کریستال یخ‌ریز بیشتر ِ آسمان را پوشانده باشند.هر کریستال ِ یخ، شبیه یک لنز مینیاتوری عمل می کند. از آنجاییکه بیشتر کریستال‌ها یک شکل شش ضلعیِ دراز شبیه هم دارند، نوری که وارد یک طرف کریستال می شود و از طرف دیگر آن خارج می شود به میزان ۲۲ درجه منکسر می شود که معادل با شعاع هالۀ ماه است.