ترکیبات معدنی ماه در تربیع دوم ١٢ خرداد ١۴٠٠

عکاس : خسرو جعفری زاده

تصویری که می‌بینید نمایی از ترکیبات معدنی سطح ماه است که در عکاسی رنگی و دیجیتال از ماه تربیع آشکارسازی شده است. این تصویر با تلسکوپ ٨ اینچ ویکسن و ثبت تعداد ٢٠٠ فریم و روش پردازش جدید ثبت شده است.