سحابی ویل

عکاس: امین اشرفی

سحابی تور پرده یا ویل (Veil Nebula) یکی از سحابی های کم فروغ صورت فلکی دجاجه واقع در جنوب ستاره اپسیلون است. ویل حلقه گاز عظیمی است که حاصل انفجار ستاره ای در ۳۰۰۰۰ سال پیش در قالب ابرنواختر می باشد. این سحابی اندازه زاویه ای بسیار بزرگی را در آسمان می پوشاند که حدودا معادل ۳ درجه است. متاسفانه سحابی ویل در محدوده رصدی چشم قرار نمی گیرد و باید با استفاده از عکاسی نجومی آن را آشکار نمود. البته ممکن است در شرایط استثنایی بخش هایی از آن با کمک تلسکوپ های حرفه ای دیده شود اما بررسی دقیقی نمی‌توان روی آن صورت داد. سه جرم NGC6992، NGC9995 و NGC6960 در این سحابی قرار دارند.اطلاعات عکس:

Camera: ZWO ASI294mm
Telescope: SW Equinox 80ED
Filter : Halpha – OIII

Photography Techniques : Narrowband

Exposure : 7hr 58m