سحابی خرطوم فیل

عکاس : امین اشرفی

در این تصویر، «سحابی خرطوم فیل» (Elephant’s Trunk Nebula) را مشاهده می‌‌کنید که در بالا و دور از صورت فلکی «قیفاووس» (Cepheus)، در میان «سحابی گسیلشی» (Emission Nebula) و خوشه ستاره‌‌ای جوان IC 1396 پیچ و تاب خورده است. طول این سحابی که در صورت فلکی قیفاووس قرار دارد، بیش از ۲۰سال نوری است. یعنی اگر با سرعت نور حرکت کنید، حدود ۲۰سال طول می‎ کشد تا از یک سر آن به سر دیگرش برسید. این نمای تلسکوپی از خرطوم فیل، مملو از ستاره ‎های در حال تولد، حفره های غبارآلود و گازهای بین ستاره‎ای است. سحابی خرطوم فیل در فاصله ۳۰۰۰سال نوری از ما قرار گرفته و شبیه زایشگاهی از ستاره‎ هاست چون مواد اولیه ستاره‎ ها در بین ابرهای این سحابی در حال تشکیل است.مجموعه ای که سحابی خرطوم فیل در آن قرار گرفته، آن قدر بزرگ است که محدوده ای به وسعت پنج درجه را در آسمان پوشش دهد اما خود این سحابی، وسعتی معادل تنها یک درجه، چیزی در حدود دو قرص کامل ماه در آسمان دارد.