آخرین ماه کامل سال ۱۴۰۲

عکاس : مهدی اکبری

آخرین ماه کامل سال شمسی بر فراز برج سنگی (میل سنگی) متعلق به هشتصد سال پیش و دوره سلجوقی در حاشیه کویر مرکزی ایران. این برج ها در گذشته چراغ راه صحرا و راهنمای کاروان ها بودند.