خوشه‌ی کروی M13

تصویر از : مسعود صفری

تصویر آینده : مثلث تابستانی