مثلث تابستانی

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

مثلث تابستای راهنمای بسیار مناسبی برای یافتن صورتهای فلکی دیگر در آسمان است. این مثلث از سه ستاره‌ی پرنور به نامهای وگا ( نصر واقع )، نصر طایر ( آلفای عقاب ) و دنب ( آلفای قو ) تشکیل شده است. در این بین ستاره‌ی وگا از جلوه‌ی بیشتری برخوردار است. این ستاره جزو دسته‌ی ستاره‌های متغیر است و در بازه‌ی زمانی۰.۱۹ روز قدر آن بین ۰.۲- الی ۰.۷ تغییر می‌کند. ستاره‌ی نصر طایر یا آلفای عقاب عضور دیگر این خانواده‌ی سه تایی است. این ستاره نیز دارای قدر ۰.۹۳ است و در فاصله‌ی ۱۷ سال نوری از خورشید قرار دارد. آخرین ستاره‌ی این مثلث دنب یا آلفای قو نام دارد. این ستاره نیز جزو دسته‌ی ستاره‌های متغیر است و در فاصله‌ی ۳۲۲۹ سال نوری از خورشید قرار دارد. هم اکنون مثلث تابستانی کمی پس از غروب خورشید تغریباً در قسمت شمال غربی و غرب آسمان قرار دارد و در نیمه شب غروب خواهد کرد.

تصویر آینده : تصویر بزرگ از هلال ماه