شهاب جوزایی در بین سحابی‌ها

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

صورت فلکی جبار جایگاه بسیاری از سحابی های زیبا در آسمان شب است. سحابی جبار، سحابی سر اسب، سحابی بارنارد و …. که هر کدام از این سحابی‌ها در تصاویر اعماق آسمان نمود بیشتری دارند. سحابی جبار ( Orion Nebula ) یا M42 که به مکان تولد ستاره‌ها معروف است و می توایند ان را با چشم غیر مسلح در میان شمشیر جبار مشاهده کنید. سحابی سر اسب (Horsehead Nebula ) که چسبیده به ستاره‌ی زتا – جبار است. سحابی شعله ( Flame Nebula ) که در کنار سحابی سر اسب جای دارد و در آخر سحابی عظیم بارنارد (Barnard’s Loop ) که تنها در تصاویر عکاسی خود را به نمایش می گذارد. این بار این تصاویر در شب بارش جوازایی در آسمان بسیار دیدنی ابیانه گرفته شده است.
تصویر آینده : مقارنه بر فراز خانه مستوفی