سحابی های زیبا در قوس

تصویر و حق کپی برداری : شهریار داوودیان

نمایشی زیبا از سحابی‌ها و خوشه‌های فراوان در صورت فلکی کمانگیر ( قوس ) تصویر منتخب امروز است. سحابی‌های سه تکه ( M20 )، سحابی مرداب ( M8 )، خوشه باز M21، خوشه کروی ۶۵۴۴، خوشه‌ی باز Cr 367، خوشه باز Bochum 14 و تعدادی سحابی تاریک که به آسانی قابل مشاهده هستند. مرکز کهکشان راه شیری در صورت فلکی قوس قرار دارد و در این محدوده به وفور می‌توان خوشه‌ها و سحابی‌های مختلف را نظاره کرد. در این سحابی مرداب و سه تکه از جلوگاه بسیار بالاتری برخوردار هستند. این دو سحابی مملو از گاز هیدروژن و غبار هستند و روشن شدن آنها به دلیل یونیزه شدن گازها بر اثر تابش ستاره‌های نزدیک به سحابی است.

تصویر آینده : آب انباری در زیر آسمان