ماه و درخت

تصویر و حق کپی : مسعود شیخ ویسی

ماه همیشه سوژه‌ای مناسب برای ثبت تصاویر زیبای آسمانی است. این بار ماه نیمه بر فراز کوه و درختی تنها نمایشگر این زیبایی است. زمانی که ماه به تربیع اول می‌رسد، نیمه‌ی شرقی ماه که رو به سوی افق شرقی دارد، دیده خواهد شد و فرصت مناسبی است تا با ابزارهای رصدی مانند تلسکوپ به دیدن عوارض ماه بنشینید. عوارضی که ناشی از برخورد سنگهای بزرگ و کوچک آسمانی بر سطح ماه است.

تصویر آینده : خرس بزرگ