رد ماهواره

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

امروزه ماهواره‌های بسیاری در اطراف زمین در حال گردش هستند. برخی در مدارهای قطبی ( شمال به جنوب ) و برخی در مدارهای استوایی گردش می‌کنند. برخی دیگر از ماهواره‌ها در مناطق لاگرانژی، با سرعت زمین در حال گردش به دور خورشید هستند ( مانند کاوشگر سوهو ). اما در این بین ایریدوم‌ها از معروفیت بسیار زیادی برخوردار هستند. این ماهواره‌ها در مدت زمانی در حدود چندثانبه تا یک دقیقه در آسمان ظاهر می‌شوند که شکار آنها بسیار جذاب است. تصویر بالا نمایی از ماهواره‌ی ایریدیوم است که در صورت فلکی برساووش ظاهر شده است.

تصویر آینده : ماه و درخت