به یاد خورشیدگرفتگی ۱۳۸۵

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی

۲۸ اسفند ۱۳۸۵، یکی از رویدادهای دیدنی و علمی دنیای ستاره‌شناسی شکل گرفت. در این روز همزمان با طلوع خورشید در مناطق شرقی ایران، ماه قسمتی از خورشید را پوشاند. زمان طلوع، مردمان شهرهای شمال شرقی ایران بیشترین گرفت ( ۶۳ درصد ) را شاهد بودند. در این بین بسیاری از رصدگران در قالب تیم‌های تحقیقی و عکاسی به مناطق شرقی ایران رفتند. در سال ۱۳۸۹ ایران بار دیگر شاهد گرفت جزئی خورشید است.

تصویر آینده : هفت سین آسمانی