عبور از مشتری

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

سیاره‌ی مشتری همیشه سوژه‌ای برای تحقیق و رصد به همراه داشته است. قممرهای این سیاره حتی توسط ابزار کوچک رصدی دیده می‌شوند و می‌توان حرکت آنها را در طی چند ساعت ثبت کرد. اما دیدن عبور ( گذر ) قمر و یا اختفای آن توسط مشتری، از جنبه‌های بسیاری قابل بررسی است. تصویر امروز نمایی از عبور سایه‌ی قمرهای مشتری از سطح آن است و ممکن از در یک روز یک یا دو بار سایه‌ی قمرهای مشتری بر سطح آن بیفتند و اگر کسی در آنجا باشد، شاهد خورشید گرفتگی است!!

تصویر آینده : خورشیدگرفتگی طولانی