دماوند و شهاب

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

تصویر آینده : زهره