سحابی M78 از نمایی نزدیک

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

تصویر آینده : دور قطبی