عیوق

تصویر و حق کپی : شهریار داوودیان

عیوق یا آلفای ارابه ران، یکی از پورنوترین ستاره‌ی آسمان شب ( ششمین ستاره‌های پونور آسمان ) است. ستاره‌ای که در ۴۲ سال نوری از ما قرار دارد. عیوق را نگهبان نیز می‌گویند، زیرا از خوشه‌ی پروین محافظت می کند.

تصویر آینده : زحل