زهره در پس ماه

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزگاری

دو روز قبل اختفای سیاره زهره توسط ماه را در نیم روز ایران شاهد بودیم. اختفایی بسیار نادر و جذاب که موقعیت مناسبی برای یافتن اطلاعات مختلف رصدی را فرآهم آوره بود.

تصویر آینده : پدر و پسر نمادی برای سال جهانی