آلودگی نوری و راه شیری!!

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

آلودگی نوری یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات جهان امروز در زمینه‌ی محیط زیست و ستاره شناسی به حساب می آید. آلودگی نوری در اثر استفاده‌ی بی رویه از لامپهای بسیار بزرگ و تاباندن نوره آنها به سوی آسمان است. این مشکل در سالهای آینده به اندازه‌ای زیاد خواهد شد که در بسیاری از نقاط جهان آسمانی تاریک نخواهیم داشت. تصویر انتخابی امروز نمایی از آلودگی نوری شهر زاهدان و در طرف دیگر آسمانی بودن آلودگی نوری است که راه شیری به آسانی در آن قابل مشاهده است.

تصویر آینده : مریخ و زحل در یک تصویر