ماه و زهره!

تصویر از : جواد تسوجی

تصویر آینده : خورشیدگرفتگی