خورشیدگرفتگی

تصویر و حق کپی: محمد انصاری

خورشید گرفتگی جزدی در ۲۵ دیماه ۱۳۸۸ را به خاطر دارید؟ خورشیدگرفتگی که از تمام ایران رصد شد و البته به همراه لکه‌ای دیدنی به نام ۱۰۴۰ نیز بود.

تصویر آینده : مکنات با دمی سبز