دنباله‌دار مکنات با دمی سبز

تصویر از : مسعود صفری

تصویری از دنباله دار مکنات که این روزها خبر داغ آسمان شب است. این دنباله دار پس از عبور از کنار خورشید در حال دور شدن از آن است و این بار در افق غربی و پس از غروب خورشید در نزدیکی صورت فلکی ارابه ران پدیدار خواهد شد. فوران دنباله‌دارها با نزدیک شدن آنها به خورشید رخ می‌دهد. این فورانها بسیار ناگهانی و با دانش امروز هنوز غیر قابل پیش‌بینی اند و ممکن است با فوران گاز و غبار تازه از سطح این کوه های یخ سرگردان در فضا، گیسو و دم دنباله‌دار ناگهان پرنور و بزرگ شود. معمولا در هنگام فوران یک یا چند جت (ستون فوران ذرات) از هسته دنباله درا بیرون می‌زند که در نماهای تلسکوپی از دنباله‌دار مشخص است .

تصویر آینده : M8 و M20