رد مریخ و قلب شیر در افق

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

مقارنه‌ی سیاره مریخ و ستاره‌ی قلب شیر فرصت مناسبی را برای بسیاری از عکاسان آسمان شب پدید آورد تا آن را به ثبت برسانند. این بار تصویری از کویر شرقی ایران و استان خراسان جنوبی به دستمان رسیده که ردی از مقارنه‌ی این دو را به تصویر کشیده است. اینگونه رویدادهای هر از چندگاهی روی می دهد و می توان تصاویر بسیار جذابی از آن تهیه کرد.

تصویر آینده : انعکاس مقارنه در آب