انعکاس مقارنه در آب

تصویر از : صابر کریمی

تصویر امروز نمایی از مقارنه هلال پیر ماه و سیاره زهره در افق صبحگاهی است که انعکاس آن را در رودخانه قره سو در استان کرمانشاه می بینید. رودها و آبهای ساکن در می تواند سوژه‌ی مناسبی برای ثبت رد ستاره ها و یا تک عکسهای مختلفی باشد. اما تصویر امروز نمایانگر یکی از رویداهای همیشگی به نام مقارنه یا نزدیک شدن دو جسم آسمانی به یکدیگر است. مقارنه ممکن است بین هر جسم آسمانی پدید آید، به طور مثال خورشید با سیاره و یا سیاره با ماه از این جمله هستند.

تصویر آینده : عبور سیارک از پیش روی ستاره!!